Rozwód – prawo do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Częściami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem ma za zadanie wykazać w trakcie procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki dostateczne do utrzymania. Konieczne jest też udowodnienie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także środowisko, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą także zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, mających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Zwykle powodem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości harmonijnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, szczególnie kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o ustalenie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Zwykle trafnym metodą z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, jednak może też wystapić w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Zasadnicza jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie działania rodzice będą ustanawiać razem, a jakie oddzielnie. W ramach porozumienia prawnik może dołączyć uzupełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z wypracowaniem wspólnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz podobnej, jednak niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko ma dwa miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie są w stanie sporządzić zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje werdykt na podstawie zgromadzonych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych przypadkach można ubiegać się o całkowite odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, kiedy użyte uprzednio lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo kiedy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takiej sytuacji można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok