Geodeta – pomiary specjalne

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a także przygotowujemy takie wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient uzyskuje kompletny operat pomiarowy łącznie z obliczeniami i wykresami na na bazie czego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na prawidłowym ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Przeprowadzamy pomiary związane z montażem słupów i przewodów energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki takim pomiarom można wyeliminować niebezpieczeństwo zbliżania przewodów do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów powiązany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się także sporządzaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, polegające na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
pionowości celem określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów zastosowując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są wykonywane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w czasie budowy, ale także z czasem zużycia budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy także geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wykazującą prawidłowość realizacji lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla struktur żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest wciąż jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się wytrzymałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były precyzyjne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie ze wskazaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w czasie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie różne czynności w ramach budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola prawidłowego wykonania prac w czasie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W zakresie naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je przez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości pomiędzy węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Ponadto na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także zarządzanie spraw geodezyjnych powiązanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią precyzyjnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient pozyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się także ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które prowadzą eksploatację spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok