Nowoczesne instalacje biogazowe

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w naszym kraju oraz na świecie niezwykle poszukiwane, co determinuje ich nieskomplikowana dostępność, liczebność oraz samoistny mechanizm odradzania za pomocą bezpośrednich mechanizmów przyrodniczych. Do takich źródeł trzeba zaliczyć:

 • energia geotermalna
 • energia słoneczna
 • energia wody
 • energia wiatru
 • energia biomasy

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz agrarny, odpady drzewne, słomę oraz hodowle energetyczne. Z biomasy można uzyskać dwie formy energii – termiczną oraz elektryczną. Poza tym należałoby użyć ją do wytworzenia paliwa.

Tymczasem tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich elementy, półprodukty powstające z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające podczas różnych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, „męty” ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odpady powstające w trakcie filtrowania ścieków oraz paliwa, np. – bioetanol, biodiesel oraz biogaz (mianowicie te półfabrykaty oraz elementy, które wcześniej powstały w 100% z biomasy). Warto mieć na uwadze, iż biogaz uzyskuje się także samorzutnie w rezultacie rozkładania się substancji organicznej. Jeśli chodzi o rodzaj podłoża, jakie jest stosowane przy korzystnej produkcji biogazu, wyodrębnia się:

 • źródła komunalne, m. in. osad ściekowy
 • źródła płynące z sektora spożywczego, np. odpady z cukrowni
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła płynące z sektora roślinnego, m. in. zielone odpady

Elementy, które wpływają na powstanie biogazu

Każda instalacja przeznaczona do pozyskiwania biogazu posiada swoistą konstrukcję jeśli chodzi o użyty materiał. W sposób ogólny jednak można wymienić najważniejsze jej elementy, bez których właściwie nie byłaby w stanie funkcjonować: aparatura do początkowej obróbki biomasy, komora (poświęcona do fermentacji materiału), instalacja gazowa, mechanizm grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, gdzie będzie można przetworzyć gnojownicę. W obszarze przygotowywania oraz montażu instalacji biogazowych dobrą reputacją w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. posiada własną pracownię, gdzie wykonuje kompletną dokumentację, np. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych bądź bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (czyli właśnie biogazie).

Fundamentalnymi jego składnikami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do kolejnych elementów kwalifikuje się, m.in. tlen (do 1%). Metan łatwo się zapala, a w wyższym natężeniu – wybuchowy. Dlatego optymalnym zabiegiem na zagwarantowanie energii dla domu i ochrona środowiska naturalnego (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest instalacja wydajnego systemu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia w ogóle nie są tym samym. Pierwsza instalacja jest wykorzystywana jedynie do wytwarzania biogazu, druga – do otrzymywania energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa zasadnicze sposoby na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wywierceniu w bryłach wysypiska otworów (na wylot). Wówczas rozkłada się w nich rury perforowane – wewnątrz nich będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez odrębne pochodnie do spalania biogazu, zaś skutkiem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Za pośrednictwem owej metodzie toksyczne gazy praktycznie w ogóle nie są wyrzucane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na zastosowaniu analogicznej struktury, jednak różnicą jest przyczepienie jej do kanałów gazowych z komponentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użytkowaniu biogaz odsysany jest ze składowiska odpadów w łagodniejszy sposób. Ponadto osłania się je nawierzchnią glinowo – piaskową i rekultywacyjną. Aby osiągnąć maksymalną szczelność, montuje się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pośrednictwem odgazowania aktywnego używa się w pierwszej kolejności do generowania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i termicznej (jednocześnie z elektryczną; w jednostkach kogeneracyjnych). W dokonaniu właściwego wyboru pomogą fachowcy z firmy Wagra, którzy posiadają dobrą wiedzę oraz doświadczenie w projektowaniu oraz tworzeniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę odszukać takie usługi, jak:

 • budowa kompletnych układów, pozwalających odgazować odpady publiczne
 • odgazowanie składowisk śmieci za pośrednictwem systemu biernego
 • opracowywanie instalacji do transformowania i filtrowania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • montaż maszyn ssąco-pompujących

Pracownicy przedsiębiorstwa w jakiejkolwiek chwili zapewniają pomoc. Są w stanie zrobić wstępną analizę co do opłacalności kompletnej inwestycji. Oprócz tego można poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, nadzór, renowację i naprawę dowolnych urządzeń.

Jeżeli zamierzasz dowiedzieć się więcej o instalacjach biogazowych, niniejszy link zaprowadzi Cię na przydatną stronę – Instalacje biogazowe

Strona używa cookies
Ok