Rola księgowości w firmie – księgowość a rachunkowość

Prowadzenie księgowości w firmie a rola księgowej

Księgowość to działanie polegające na prowadzeniu ewidencji księgowej na postawie dowodów księgowych. Poprzez wpisy do ewidencji księgowej przedsiębiorca może bez trudu kontrolować finanse. Rejestrowane są tam wszelkie wydarzenia finansowe firmy na podstawie faktur i rachunków. Tego rodzaju zapis zdarzeń gospodarczych w księgowości daje pogląd na zakupy, sprzedaż, inwestycje, pensje pracowników, albo pozostałych finansowych działań.

Natomiast rachunkowość zawiera więcej niż tylko to co liczy się do działu księgowości. W rachunkowość wchodzą też ewidencja, , analiza i planowanie kosztów oraz finansowa sprawozdawczość, czyli szersze informacje w zakresie finansów działalności gospodarczej.

Zadania księgowej wychodzą ponad prowadzenie rachunkowych ksiąg. Oprócz tego księgowe podejmują się przygotowywania zestawień obrotów i sald, wyceny aktywów i pasywów lub katalogowania i segregacji danych działalności gospodarczej. Dzięki usługom księgowej, działalność ma zapewnione opiekę nad prawidłowością rozliczeń z kontrahentami, całkowitą ewidencję zdarzeń gospodarczych oraz weryfikację dokumentów. Księgowa sporządza potrzebne finansowe sprawozdania, a oprócz tego przesyła firmowe deklaracje ZUS oraz podatkowe deklaracje.

Jak prowadzona jest księgowość

Księgowe w biurach rachunkowych mogą prowadzić księgowość różnymi metodami w zależności od charakteru, wielkości, formy oraz metod funkcjonowania organizacji.  Biura rachunkowe przeważnie pomagają klientom dobrać dopasowaną do charakteru działalności formę prowadzenia ksiąg w zgodzie z prawem.

Księga Handlowa

Pierwszym wśród nich jest księga handlowa (pełna księgowość), jaką regulują zasady zapisane w ustawie . Za obsługą pełnej księgowości znajduje się najbardziej rozbudowana metoda rozrachunkowa. Jej zadaniem jest wykazanie w dokładny sposób finansowej sytuacji działalności gospodarczej – jej rentowności, gospodarności oraz finansowej płynności.

Wedłu przepisów ustawy o rachunkowości, pełne księgi rachunkowe muszą mieć:

 • spółki handlowe – kapitałowe, osobowe i w organizacji;
 • osoby fizyczne, oraz ich spółki, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskie spółki, gdy we wcześniejszym roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych osiągnęły co najmniej kwotę równą 2.000.000 euro w w przeliczeniu na złoty;
 • organizacyjne jednostki tworzone na podstawie bankowego prawa, praw związanych z wartościowymi papierami, praw o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, praw o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, praw o spółdzielczych kasach oraz praw o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wysokość przychodów;
 • województwa oraz ich związki;
 • organizacyjne jednostki bez prawnej, jednak pozyskujące przychód;
 • fundacje i stowarzyszenia, także jeżeli ich przychodem są tylko członkowskie składki;
 • oddziały oraz przedstawiciele działalności zagranicznych.

Działalności niewymienione powyżej, jeśli pobierają na realizację zadań zleconych subwencje lub dotacje ze skarbu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od rozpoczętego roku obrotowego, w jakim dotacje były im przydzielone.

Książka przychodów i rozchodów (KPiR) księga podatkowa

Równie powszechnym sposobem prowadzenia księgowości jest księgowość jako książki przychodów i rozchodów (KPiR) (księga podatkowa). Zamieszczane są tam dane dotyczące przychodów i rozchodów, a na ich podstawie księgowa może sprawdzić kwotę dochodu, jaki ulega opodatkowaniu. Podstawą ustalającą reguły prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów jest odpowiednie Rozporządzenie Ministra Finansów. W księgowości uproszczonej koszty powinny zawierać opis, które z nich są, a które nie są wliczone w koszty uzyskania przychodu. Co więcej regularnie trzeba uzupełniać zestawienie dochodów, kosztów i przychodów z podziałem na zwolnienia podatkowe. Ważna jest też ewidencja trwałych środków, pracowników oraz lista dochodów zwolnionych z podatku z minionych lat. Niepotrzebne są natomiast ewidencja operacji pieniężnych np. wyciągów bankowych.

Księgę przychodów i rozchodów muszą mieć osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, kiedy przychód wcześniejszego roku obrotowego nie przekracza 2.000.000 euro w złotówkach.

Ryczałt

Innym sposobem jest ryczałt, czyli uproszczona forma opodatkowania, jakiej stawki rozliczane są od 2% do 17%. W rozliczeniu podatkowym nie ewidencjonuje się kosztów uzyskania przychodów. Dlatego też przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia Pełnej Księgowości ani Książki Przychodów i Rozchodów. W zamian za to potrzebne jest prowadzenie ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia – jeśli je posiada.

Z ryczałtu ewidencjonowanego mają możliwość korzystania:

 • osoby fizyczne pozyskujące przychody z działalności gospodarczej
 • w spadku
 • spółki cywilne, o ile osoby fizyczne są wspólnikami
 • spółki cywilne osób fizycznych oraz działalności pozyskanych w spadku
 • spółki jawne, o ile osoby fizyczne są wspólnikami

Warunkiem jest to, aby przychody we wcześniejszym roku podatkowym nie przewyższyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 dzień roboczy października w poprzednim roku.

Strona używa cookies
Ok